Mere landsbyliv

Et udvalg under regeringen har formuleret 17 anbefalinger til, hvordan landsbyer med 1.000 indbyggere eller mindre kan få nyt liv.

SÅDAN SKABES MERE LANDSBYLIV


    K
ommunerne forpligtes til at udarbejde en plan for sine landsbyer og landområder


Kommunerne forpligtes til en konkret vurdering af den enkelte landsbys muligheder – i dialog med borgerne

Særligt udfordrede områder skal have særlig fokus med henblik på rekonstruktion

Midlerne til nedrivning af forladte og falde-færdige boliger øges fra 55 mio. kr. om året til 330 mio. om året

Fradrag ifølge boligjobordning skal omfatte ned-rivning i landzone

Et ekspertudvalg skal se nye finansierings-former til modernisering af boliger i landområder

Lokale nedrivningsfonde, hvor ejerne af en faldefærdig bolig selv giver et bidrag til nedriv-ning mod at få lov at bygge nyt i landzone

Flere leje- og andelsboliger i landsbyerne

Øget tilgængelig til naturperler i landskabet

Langsigtet planlægning af den offentlige service

Bedre kollektiv trafikbetjening af landsbyer

Flere lokalsamfund deles om faciliteter

Bedre mobildækning og bredbånd i alle landdistrikter

Erhvervsudvikling med afsæt i områdets potentiale

Forhøjet befordringsfradrag i yderområder bør videreføres i 2019

Tættere dialog mellem kommune og lokalsamfund

Fokus på fælles faciliteter og mødesteder i landsbyer